Əlaqə

 

                                                                                                                           Tel: (+994 12) 480 16 25                      Email: info@incert.az


 

   

Yeniliklər

Material və məmulatların oda davamlılığının yoxlanmasına dair yeni standart

 
Material və məmulatların ərimədən və deformasiyaya uğramadan yüksək temperaturun təsirinə uzun müddət müqavimət göstərmək qabiliyyətinə odadavamlılıq deyilir. Hər bir materialın yanma qabiliyyəti müxtəlifdir.

 

Məsələn, qeyri – üzvü materiallar yanmırsa, üzvü materiallar qızdırıldıqda alovlanır, közərir və yanır.

Məhz buna görə də istehsal, təsərrüfat, yaşayış və başqa bina və tikililərdə istifadə olunan materiall və məmulatların odadavamlığının artırılması yanğın təhlükəsizliyi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

 • Ətraflı
 • Beton konstruksiyaların təmiri və onlara texniki ximət üzrə yeni standart

   

  Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən ISO 16311-1:2014 “Beton konstruksiyaların təmiri və onlara texniki ximət.

   

  Hissə 1: Ümumi prinsiplər” adlı yeni beynəlxalq standart nəşr edilib.

   

   

 • Ətraflı
 • Boru kəmərlərində istifadə olunan xəlitələrin kimyəvi tərkibinə nəzarət üçün yeni standart

  ABŞ Sənayedə Standartlaşdırma Cəmiyyəti (MSS) tərəfindən SP-137-2013 Boru kəmərlərinin armatur, flanş, fitinq və digər hissələrinin hazırlanmasında tətbiq edilən xəlitələrin kimyəvi tərkibinə nəzarət.

 • Ətraflı
 • ISO 9927-1:2013 “Qaldırıcı kranlar. Nəzarət. 1-ci hissə. Ümumi müddəalar”
  ISO 9927:2013 kranlarda ISO 4306-1 standartına uyğun aparılan təftiş üzrə ümumi tələbləri müəyyən edir.

 • Ətraflı
 • Dəqiqliyin yoxlanması
  Dəzgahlar verilmiş hər hansı bir materialı alətlə emal etmək qabiliyyətinə malik olan maşınlardır. Praktikada dəzgahlar materialları kəsmək, soyuq halda emal eymək və ya birləşdirmək üçün tətbiq edilir.

   

 • Ətraflı
 • Binaların daxili görünüşünün layihələndiriliməsinə dair yeni standart  Hər bir binanın xarici və daxili görünüşü, konstruktiv xüsusiyyəti həmin binanın təyinatına uyğun olmalıdır. Binaya verilən əsas tələbata görə o funksional cəhətdən məqsədəuyğun olmalı, öz təyinatı və daxilində aparılacaq proseslərin xüsusiyyətinə tam cavab verməlidir.

   

 • Ətraflı
 • Qaynaq zamanı istifadə olunan materiallara dair yeni ISO standartı  Qaynaq - metallardan, onların ərintilərindən və digər həmcins (plastik kütlə, şüşə, sümüklərdən) və ya müxtəlif cins materiallardan ayrılmayan monolit birləşmə verən texnoloji prosesdir.

   

 • Ətraflı
 • Amerika Milli İnstitutunun (ANSI) yeni standartı

  Standartlaşdırma üzrə Amerika Milli İnstitutu (ANSI) tərəfindən ANSI/MSS SP-55-2011 “Qapaq, flans, fittinq və boru kəmərlərində istifadə olunan digər komponentlərin tökmələri üçün keyfiyyət standartları - səthlərdəki qüsurların visual qiymətləndirilməsi metodu” adlı yeni standart nəşr edilmişdir.

 • Ətraflı
 • Amerika Sınaq və Materiallar Cəmiyyətinin (ASTM) ölçmə sistemlərinin analizi üzrə yeni standartı  Materiallar və onların sınağı üzrə dünyanın ən böyük könüllü standartlarını işləyib hazırlayan Amerika Sınaq və Materiallar Cəmiyyəti (ASTM) tərəfindən  E2782 “Ölçmə sistemlərinin analizi üzrə Rəhbərlik” adlı yeni beynəlxalq standart nəşr edilmişdir.

   

 • Ətraflı