Əlaqə

 

                                                                                                                           Tel: (+994 12) 480 16 25                      Email: info@incert.az


 

   

Qaz sektoru üzrə təlimlər

Boru daxilində qazın hərəkəti və hesablamalar


Təlimin mövzuları             
 

Tez alovlanan qazlar
 

 • Təbii qaz

    - Təbii qazın kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri

    - Kompozisiyası

    - Yanma
 

 • LPG qazı

    - Kimyəvi və fiziki xüsusiyyətləri 

    - Yanma
 

 •  Mayelər

   - Davamlılıq və Bernoulli qanunu

   - Renuard düsturu

   - Təbii qaz - təzyiq, həcm və temperatur əlaqəsi (PV= ZnRT)

   - Reynolds ədədi

   - Laminar axın             

   - Burulğan axın       

   - Borularda təzyiqin azaldılması 

   - Borularda axış sürəti

 

Polad boru xətlərinin qurulması və onlara nəzarət metodları

 

Təlimin mövzuları
 

 • Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi
 • Polad boru xətlərində istifadə olunan materiallar
 • Polad boru xətlərinin qaynaq üçün hazırlanması
 • Polad boru xətlərinin qaynaq edilməsi
 • Polad boruların kanala yerləşdirilməsi
 • Hidrostatik testlərin aparılması

 

Polad və polietilen boru xətlərinin layihələndirilməsi


Təlimin mövzuları             
 

 

 • Polietilen boru xətlərinin layihələndirilməsi 

  - Etüd fəaliyyətləri

  - Boru xətlərinin layihələndirilməsi üzrə analizin aparılması (Layihələndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi)

 • Polad boru xətlərinin layihələndirilməsi 

  - Etüd fəaliyyətləri

 • Kəmərin marşrutunun müəyən edilməsi
 • Yerin təsbit edilməsi       
 • Polad boru xətlərinin layihələndirilməsi və layihələndirmə üzrə meyarların müəyyən edilməsi

   - RMS-A (təzyiqi aşağı salma və ölçmə stansiyası)

   - Düsturlara görə tətbiq

 

Coğrafi məlumat sistemləri və onların tətbiqi


Təlimin mövzuları 
 

 • GIS
 • GIS-in əhatə sahəsi
 • Tətbiq sahələri
 • Proqramın yüklənməsi
 • Proqramın işlədilməsi
 • Görüntü üzərində əməliyyatlar
 • Görüntü üzərində işləmlər
 • Bina haqqında məlumatlar
 • Statistika
 • Menyudan xəritələrin açılması
 • Hər hansı obyekt haqqında məlumat alma
 • Print etmə/plot əməliyyatları
 • Şəbəkə analizi

 

Qaz paylama şəbəkəsində istifadə olunan material və avadanlıqlar


Təlimin mövzuları
 

 • Keyfiyyət və keyfiyyət prosesi ilə bağlı standartlar
 • Standartlaşdırma və standartlar
 • Qaz paylama şəbəkəsində istifadə olunan material və avadanlıqlar

  - İstifadə yerləri və məqsədi

  - Material xarakteristikaları

  - Standartlar

  - Müvafiq texniki şərtnamələr

  - Test və sertifikatlaşdırma

  - Keyfiyyətə nəzarət meyarları

  - Qablaşdırma, daşıma, saxlama

 • Təbii qaz PE paylama şəbəkəsində istifadə olunan material və avadanlıqlar 

   - İstifadə yerləri və məqsədi

   - Material xarakteristikaları

   - Standartlar

   - Müvafiq texniki şərtnamələr

   - Test və sertifikatlaşdırma

   - Keyfiyyətə nəzarət meyarları

   - Qablaşdırma, daşıma, saxlama

 

Qaz paylama şəbəkəsinin testi və şəbəkənin işə salınması


Təlimin mövzuları
 

 • Polietilen şəbəkədə testlərin aparılması
 • Polad boruların testlərinin aparılması
 • Polad qapaqların testinin aparılması
 • Polad və polietilen şəbəkənin işə salınması
 • Test və işə salma fəaliyyətlərində təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi

 

Katodik qoruma və ölçmə metodları


Təlimin mövzuları
 

 • Təbii qazın işlədilməsi barədə məlumat
 • Elektrik enerjisi barədə məlumat
 • Kimya barədə əsas məlumatlar
 • Korroziya və onun önəmi
 • Polad boruların izolyasiyası və onun korroziya baxımından önəmi
 • Katodik qoruma sistemində istifadə olunan materiallar
 • Katodik qoruma üsulları və tətbiqi meyarları
 • Ölçmə metodları
 • Analiz

 

Təbii qazın ölçülməsi və hesablanması


Təlimin mövzuları        
  

 • Təbii qazın ölçülməsinə dair ümumi baxış
 • Ölçmə və xərclərin hesablanması ilə bağlı əsas anlayışlar
 • Ölçmədən hesablanmaya qədər olan prosesin izahı
 • Ölçmə avadanlıqlarının əsas ölçmə prinsipləri (sayğac, EDH, nizamlayıcı, xromotoqraf, temperatur və təzyiq sensorları və s.)
 • Ölçmə və xərclərin hesablanmasna təsir edən əsas parametrlər
 • Ölçmə keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin nəzərdən keçirilməsi
 • Ölçmə və xərclərin hesablanmasına dair qanunvericilik
 • Ölçmə və xərclərin hesablanması zamanı yaranan problemlər və onların həlli yolları
 • Ölçmələrlə bağlı kontraktlar, texniki şərtnamələr


Təbii qaz yanğınlarına müdaxilə etmə üsulları


Təlimin mövzuları
 

 • Təbii qazla bağlı yanğınlar barədə ümumi məlumat
 • Yanğın söndürmə vasitələri və təbii qazla bağlı yanğınlar zamanı istifadə edilən yanğın söndürmə vasitələri
 • Təbii qaz yanğınlarına müdaxilə etmə üsulları və yanğın söndürmə metodları
 • Təbii qaz yanğınlarında yanğın söndürmə maşınlarının yeri və önəmi
 • Qapalı və açıq sahələrdəki təbii qaz yanğınlarının təhlili
 • Təbii qaz yanğınlarında riayət edilməsi vacib olan texniki təhlükəsizlik qaydaları və fərdi mühafizə vasitələrinin seçilməsi üzrə meyarlar

 

Təbii qaz yanğınlarına müdaxilə etmənin idarə olunması


Təlimin mövzuları
 

 • Təbii qazla bağlı yanğınlar barədə ümumi məlumat
 • Yanğın söndürmə vasitələri və təbii qazla bağlı yanğınlar zamanı istifadə edilən yanğın söndürmə vasitələri
 • Təbii qaz yanğınlarına müdaxilə etmə üsulları və yanğın söndürmə metodları
 • Təbii qaz yanğınlarında yanğın söndürmə maşınlarının yeri və önəmi
 • Qapalı və açıq sahələrdəki təbii qaz yanğınlarının təhlili
 • Təbii qaz yanğınlarında riayət edilməsi vacib olan texniki təhlükəsizlik qaydaları və fərdi mühafizə vasitələrinin seçilməsi üzrə meyarlar
 • Təbii qaz obyekt və müəssisələrində ehtimal olunan yanğınların təsnifatlaşdırılması və müdaxilə etmə strategiyasının müəyyənləşdirilməsi
 • Təbii qaz yanğınlarını idarəetmə bacarığı
 • Qiymətləndirmə və təkliflər

 

Təbii qaz müəssisəsinin operatoru


Təlimin mövzuları
 

 • Təbii qaz üzrə təlim
 • Texniki təhlükəsizlik
 • Tənzimləyici
 • Xəritə barədə məlumat
 • Təbii qaz paylama şəbəkəsində istifadə edilən material və avadanlıqlar barədə məlumatlar
 • Polietilen materiallar barədə məlumatlar və elektromufta qaynaq üsulu
 • Təbii qazla bağlı yanğınların qarşısının alınması
 • Təbii qaz sızmalarının müəyyən edilməsi
 • Polietilen - polad boru xətlərinin testi və işə salınması


Təbii qaz sayğacları və sayğacların işləmə prinsipləri


Təlimin mövzuları
 

 • Ölçmələrin məqsədi
 • Sayğac növləri və sayğacların işləmə prinsipləri
 • Müxtəlif növ sayğacların müqayisəsi
 • Sayğac və korrektorların montaj və demontaj prosesi
 • Sayğaclara nəzarət edilməsi
 • Sayğaclara vaxtaşırı nəzarət edilməsi, sayğacların kalibrlənməsi
 • Sayğacların dəyişdirilməsi, yağlanması və sayğaclara texniki xidmət göstərilməsi
 • Korrektorlar və korrektorların işləmə prinsipləri
 • Texniki təhlükəsizlik qaydaları

 

Təbii qaz sayğacları və hesablama qaydaları


Təlimin mövzuları
 

 • Ölçmələrin məqsədi
 • Sayğac növləri və sayğacların işləmə prinsipləri
 • Müxtəlif növ sayğacların müqayisəsi
 • Sayğacların montaj və demontaj prosesi
 • Sayğaclara nəzarət edilməsi
 • Sayğaclara vaxtaşırı nəzarət edilməsi, sayğacların kalibrlənməsi
 • Hesablama qaydaları
 • Texniki təhlükəsizlik qaydaları

 

Təbii qaz şəbəkəsinin qurulması və ona nəzarət metodları


Təlimin mövzuları
 

 • Polad boru xətləri

  - Boruların qaynaq üçün hazırlanması

  - Boruların qaynaq edilməsi

  - Test əməliyyatlarının aparılması

 • Polietilen boru xətləri

  - Test əməliyyatlarının aparılması

 • Texniki təhlükəsizlik qaydaları

 

Təbii qazla təchiz olunmuş binalarda bacaların (hava çəkmə sistemlərinin) quraşdırılması
 

Təlimin mövzuları
 

 • Yanma nəzəriyyəsi
 • Bacaların təyinatı
 • Qaz istehlak edən cihazlar
 • Baca növləri
 • Bacaların təsnifatlaşdırılması
 • Sənaye qaz bacaları

 

Sənaye qaz sayğacları və onların işləmə prinsipləri

 

Təlimin mövzuları

 

 • Ölçmələrin məqsədi və anlayışlarla bağlı ümumi məlumatlar
 • Sayğac tipləri və sayğacların işləmə prinsipləri
 • Müxtəlif tip sayğacların müqayisəsi
 • Sayğac və korrektorların montaj və demontajı
 • Sayğaclara nəzarət edilməsi
 • Sayğaclara vaxtaşırı nəzarət edilməsi, yağlama və kalibrləmə
 • Sayğaclarla bağlı texniki təhlükəsizlik

 

Sənaye obyektləri və böyük qaz istehlak edən müəssisələrin layihələndirilməsi və yenidən qurulması

 

Təlimin mövzuları

 

 • Təzyiqi aşağı salma və ölçmə stansiyaları
 • Materiallar
 • Qaynaq işləri və ona nəzarət
 • Testin aparılması
 • Sənaye müəssisələrində polietilen borulardan istifadə
 • Hesablama metodları
 • Katodik quruma
 • Sayğaclar və sayğacları seçmə meyarları

 

Qazın ölçülməsi


Təlimin mövzuları
 

 • Qaz qanunları

   - İdeal qaz

   - Gerçək qaz
 

 • Qazın ölçülməsi üçün məlumatlar 

   - Qazın hərəkəti və sayğacdan keçməsi

   - Qazın sıxılma qabiliyyəti (PV=ZnRT)

   - Düsturların tətbiqi

   - Kramatoqraf və kalorimetr

 

Təbii qaz üzrə ümumi təlim

 

Təlimin mövzuları

 

 • Təbii qaz haqqında məlumat
 • Təbii qaz hasilatı
 • Neft və qaz sahələri
 • Təbii qazın daşınması
 • Təbii qazın anbarda saxlanması
 • Təbii qazla bağlı təhlükəsizlik

 

 

Ümumi metrologiya və kalibrləmə


Təlimin mövzuları
 

 • Ümumi metrologiya və kalibrləmə haqqında məlumat, beynəlxalq metrologiya sistemi
 • ISO 9001 standartına və müvafiq qanunvericiliyə görə ölçmə və kalibrləmə
 • Ölçmələrlə bağlı ümumi məlumat, müxtəlif ölçmə alətləri ilə yerinə yetirilən ölçmələr, ölçmə xətaları və ölçmə zamanı diqqət edilməsi vacib olan məqamlar
 • Ölçmə cihazlarının kalibrlənməsi
 • Test laboratoriyalarında müxtəlif test və yoxlamaların həyata keçirilməsi
 • Qaz detektorları
 • Ölçmə və kalibrləmə sistemi üçün lazım olan sənədləşdirmə  
   

Qaz sisteminin xəritəsi
 

Təlimin mövzuları             
 

 • Boru xətlərini xəritələndirmə metodları
 • As-built oxuma və qiymətləndirmə
 • Şəkil çəkmə üsulları
 • Etüd hazırlama
 • Xəritənin arxivləşdirilməsi və kartoqrafik məlumatlar
 • Aktuallaşdırma fəaliyyətləri

 

Daxili şəbəkə tətbiqləri və yandırma cihazları


Təlimin mövzuları

 

 • Daxili qaz şəbəkəsinin qurulması üzrə qaydalar və texniki şərtnamələr
 • Test üsulları və qaz sızmalarının müəyyən edilməsi metodları
 • Təbii qaz sayğaclarının növləri
 • Qaz sobalarının işləmə prinsipləri
 • Qazan və odluq sistemləri
 • Qaynaq əməliyyatları, qaynaq xətaları və xətaların qarşısının alınması yolları
 • Təhlükəsizlik tədbirləri


Qaz sistemlərini idarə edən personal üçün texniki təhlükəsizlik 


Təlimin mövzuları
 

 • Texniki təhlükəsizlik
 • Qəza, iş qəzası, peşə xəstəlikləri
 • Texniki təhlükəsizlik

   - Nəzarət zamanı təhlükəsizlik

   - Boru xətlərinin təhlükəsizliyi

   - Obyektlərin, binaların, müəssisələrin təhlükəsizliyi

   - Qaz sızmaları və zədələnmələr

 • Fərdi mühafizə vasitələri

 

Qaynaq əməliyyatlarına nəzarət üzrə mühəndis yetişdirmə kursu


Təlimin mövzuları
 

 • Qaynaq

  - Qaynaq üsulları

  - Qaynaq avadanlığı

  - Elektrodlar

 • Polad boruların qaynaq edilməsi
 • Boruların montaj edilməsi qaydaları
 • Qaynaq xətaları
 • Qaynaq işlərinə nəzarət edilməsi
 • Əməyin mühafizəsi


Nəzarətsiz qaz sızmalarına müdaxilə etmə metodları
 

Təlimin mövzuları
 

 • Təbii qaz haqqında ümumi məlumat
 • Yanma, qaz yanğınlarını söndürmə üsulları və söndürmə vasitələri
 • Təbii qaz müəssisəsinin analizi
 • Qaz müəssisəsində əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlər
 • Nəzarətsiz qaz sızmaları və onların təsnifatlaşdırılması
 • Nəzarətsiz qaz sızmalarına müdaxilə etmə metodları
 • Nəzarətsiz qaz sızmalarının qarşısının alınması
 • Qiymətləndirmə


Nəzarətsiz qaz sızmalarının idarə edilməsi metodları


Təlimin mövzuları
 

 • Təbii qaz haqqında ümumi məlumat
 • Yanma, qaz yanğınlarını söndürmə üsulları və söndürmə vasitələri
 • Təbii qaz müəssisəsinin analizi
 • Qaz müəssisəsində əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlər
 • Nəzarətsiz qaz sızmaları və onların təsnifatlaşdırlması
 • Qrupun formalaşdırılması və idarə edilməsi strategiyası
 • Nəzarətsiz qaz sızmalarının qarşısının alınması üzrə prosedurların hazırlanması
 • Nəzarətsiz qaz sızmalarına müdaxilə etmə metodları
 • Qiymətləndirmə

 

Mühəndislər üçün qaz təzyiqinin azaldılması və tənzimləyicilər üzrə giriş təlimi
      

Təlimin mövzuları

 

 • Təzyiq anlayışı

  - Atmosfer təzyiqi, mütləq təzyiq, nisbi təzyiq

 • Təzyiq ölçmə cihazları

  - Barometr
  - Manometr

 • Qaz qanunları
 • Təzyiqi azaltma prinsipi

  - Tənzimləyici cihaz növləri

 • İstifadə sahələrinə görə cihazların seçilməsi

 

Mühəndislər üçün polietilen materiallar və elektrofusion qaynaq metodu üzrə giriş təlimi


Təlimin mövzuları
 

 • Polietilen texnologiyası
 • Polietilen materialların xüsusiyyətləri
 • Polietilen materialların istifadə sahəsi
 • Polietilen qaynaq üsulu

  - Avadanlıq haqqında məlumat

  - Materiallar

  - Alətlər

  - Qaynaq xətaları     

 • Təhlükəsizlik və keyfiyyətə nəzarət

 

Polietilen xətlərin qurulması və onlara nəzarət metodları


Təlimin mövzuları
 

 • Zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi
 • Polietilen şəbəkədə istifadə olunan materiallar
 • Polietilen boruların kanala yerləşdirilməsi
 • Birləşmə nöqtələrində PE qaynaq əməliyyatlarının aparılması
 • Şəbəkədə pnevmatik testlərin aparılması

 

Polietilen materiallar barədə məlumatlar və qaynaq metodları


Təlimin mövzuları
 

 • Plastik qaynaq üzrə sertifikatlaşdırma proqramı haqqında məlumat
 • PE materiallar haqqında məlumat və onların istifadə şərtləri
 • PE materiallara aid tətbiq olunan test metodları
 • Elektrofusion qaynaq metodu
 • Elektrofusion qaynaq əməliyyatlarında istifadə olunan materiallar
 • PE boruların birləşdirilməsi və montaji
 • Birləşdirmə zamanı istifadə olunan avadanlıqlar
 • Elektrofusion qaynaq aparatından istifadə
 • Qaynaq qüsurları, onların səbəbləri və qarşısını alma metodları
 • PE boruların qaynaq üçün hazırlanması
 • Əməyin mühafizəsi, fərdi mühafizə vasitələri

 

Mexanik və texniklər üçün qaz təzyiqinin azaldılması və tənzimləyicilər üzrə giriş təlimi


Təlimin mövzuları
 

 • Təzyiq anlayışı

   - Atmosfer təzyiqi, mütləq təzyiq, nisbi təzyiq

 • Təzyiq ölçmə cihazları

  - Barometr
  - Manometr

 • Qaz qanunları
 • Təzyiqi azaltma prinsipi
 • Tənzimləyici cihaz növləri
 • İstifadə sahələrinə görə cihazların seçilməsi


Mexanik və texniklər üçün daxili təbii qaz şəbəkəsinin layihələndirilməsi


Təlimin mövzuları
 

 • Layihənin təsdiqlənməsi
 • Qaz istehlak edən cihazlar
 • Təbii qaz borusunun diametrini hesablama meyarları
 • Mərkəzi isitmə sistemlərinin layihələndirilməsi
 • Sayğaclar və sayğacların seçilməsi meyarları

 

Mexanik və texniklər üçün sənaye və böyük qaz istehlak edən müəssisələrin yenidən qurulması metodları


Təlimin mövzuları
 

 • Qaz təzyiqinin azaldılması və ölçmə stansiyaları
 • Testlər
 • Sənaye müəssisələrində polietilen boruların istifadəsi
 • İstehsalda istifadə olunan yandırma cihazları
 • Katodik mühafizə
 • Sənaye qaz bacaları və onların xüsusiyyətləri
 • Sayğaclar

 

Mexanik və texniklər üçün polietilen materiallar və elektro qaynaq metodu

 

Təlimin mövzuları

 

 • Polietilen texnologiyası
 • Polietilen materialların xüsusiyyətləri
 • Polietilen materialların istifadəsi sahəsi
 • Polietilen qaynaq metodu

  - Avadanlıq haqqında məlumatlar
  - Materialların anbara yığılması
  - Xüsusi alətlər
  - Elektrofusion qaynaq metodu
  - Qaynaq qüsurları, onların səbəbləri və qarşısını alma metodları

 • Təhlükəsizlik və keyfiyyətə nəzarət

 

Təbii qaz üzrə giriş təlimi 
 

Təlimin mövzuları
 

 • Təbii qaz haqqında ümumi məlumat
 • Dünyada təbii qaz
 • Təbii qazın daşınması
 • Təbii qazın anbarda saxlanması
 • Təbii qazın yanması
 • Polietilen materialların xüsusiyyətləri
 • Polietilen qaynaq metodu

  - Materialların anbarda saxlanması

  - Elektrofusion qaynaq metodu

  - Qaynaq qüsurları, onların səbəbləri və qarşısını alma metodları

 • Təzyiqi azaltma prinsipi
 • Tənzimləyici cihazlar
 • Təbii qaz şəbəkəsinin qurulması və şəbəkəyə nəzarət metodları
 • Təbii qazla bağlı risklər
 • Təbii qazdan yaranan yanma və partlama
 • Qaz ölçmə detektorları
 • Texniki təhlükəsizlik
 • Qəzalar, iş qəzası, peşə xəstəlikləri


Yanğın təhlükəsizliyi


Təlimin mövzuları
 

 • Yanğın haqqında ümumi məlumat

  - Yanğınla bağlı anlayışlar
  - Yanğın komponentləri
  - Tez alışan materiallar
  - Yanğın növləri

 • Yanğın söndürmə zamanı istifadə olunan maddələr, cihazlar

  - Yanğın söndürmə metodları
  - Portativ yanğın söndürmə cihazlarından istifadə metodları

 • Texniki təhlükəsizlik haqqında məlumat
 • LPG və təbii qaz haqqında məlumat